© Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Made Dinçer ÖZBERBER Anasayfa TMÖYK EFQM TMÖ TMSÖ Mükemmellik Aşamaları TMÖ Değerlendiricileri Basında Yayınlar İletişim
TMÖYK Nedir?
TMÖYK'ün kuruluş amacı, Ulusal Kalite Ödülü sürecinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve sürecin yürütülmesidir. TMÖYK, Başkan, Ödül Sekreteri ile KalDer asil ve fahri üyeleri arasından seçilen 7 üyeden oluşur. Böylece TMÖYK, bu yedi üyeden her yıl ikisi değişmek ve her biri 3 yıl görev yapmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Yeni TMÖYK üyesi seçiminde TMÖYK tarafından belirlenen adayın KalDer Yönetim Kurulu onayına sunulması prensibi uygulanır. TMÖYK Başkanı, TMÖYK tarafından belirlenen adayın KalDer Yönetim Kurulu onayına sunulması ile belirlenir. KalDer Yönetim Kurulu üyeleri arasından KalDer Yönetim Kurulunca belirlenir. TMÖYK, KalDer Yönetim Kurulu ile olan ilişkilerini Başkan ve Ödül Sekreteri aracılığı ile yürütür. TMÖYK, TMÖYK Başkanı tarafından toplantıya çağırılır. Toplantılarda karar alınabilmesi için üyelerin en az yarısının hazır bulunması gerekir. Bunun sağlanamadığı durumlarda mevcut üyeler bir evvelki toplantı kararları ve işin genel gidişi doğrultusunda faaliyetleri sürdürür, karar alamaz, ancak öneri getirebilirler. Toplantılar her ay en az bir kere olmak üzere gerçekleştirilir. Toplantıların tarihleri ve sıklığı gündemdeki maddelere göre kararlaştırılır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. Toplantılar Başkan tarafından yönetilir. Başkan, yokluğunda toplantıların yönetimi için Ödül Sekreterini vekil tayin eder. Tüm toplantılarda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar Ödül Sekreteri tarafından Toplantı Tutanağı halinde kaydedilir ve sonraki toplantının gündemi ile birlikte en geç 1 hafta içinde üyelere dağıtılır.
TMÖYK - Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu